A l’Escola Alexandre Galí, en Tàndem amb el British Council, l'anglès i les metodologies educatives del Regne Unit s’insereixen com a eix transversal dins dels processos d’aprenentatge a educació infantil i primària.

És un projecte d’innovació dissenyat per a la seva sostenibilitat a llarg termini, que promou metodologies més participatives i competencials a la cerca d’obtenir un aprenentatge més significatiu per als i les alumnes. Els punts clau son:

  • La formació del professorat.
  • Incidir en la comunitat d’aprenentatge.
  • El treball en un nou disseny metodològic i organitzatiu del centre educatiu.