“Sentim, pensem i fem” és el lema del Tàndem entre l’escola Mn Joan Batlle de Blanes i el CEAB.  L’objectiu general del projecte ha estat millorar la formació integral dels nens i nenes de l’escola a través de l’especialització curricular al voltant de les Ciències.

El projecte es va plantejar estretament lligat al municipi, obert al món i amb una major participació de les famílies. Tot plegat amb l’objectiu final de transformar l’escola d’una forma global seguint els quatre eixos d’innovació pedagògica d’Escoles Tàndem (a nivell metodològic, organitzatiu, d’entorns d’aprenentatge i cultura de centre), impulsar la cohesió de tota la comunitat educativa i fer de l’escola un referent en projectes de ciències. 

El projecte Escoles Tàndem ha donat un impuls a l’escola per transformar-se i innovar a través de  la ciència. Durant el projecte l’escola ha fet un esforç per a la integració i consolidació  d´aquests canvis que estan inclosos en la Programació General de Centre i s´han establert com a línia d’escola.

El Tàndem Escola Mn. Joan Batlle va ser guardonada amb el segon guardó del Premi Ensenyament Cercle d’Economia 2019.

 

 

"Sentimos, pensamos y hacemos" es el lema del Tándem entre la escuela Mn Joan Batlle de Blanes y el CEAB. El objetivo general del proyecto ha sido mejorar la formación integral de los niños y niñas de la escuela a través de la especialización curricular alrededor de las Ciencias.

El proyecto se planteó estrechamente ligado al municipio, abierto al mundo y con una mayor participación de las familias. Todo ello con el objetivo de transformar la escuela de una forma global siguiendo los cuatro ejes de innovación pedagógica de Escuelas Tándem (a nivel metodológico, organizativo, de entornos de aprendizaje y cultura de centro), impulsar la cohesión de toda la comunidad educativa y hacer de la escuela un referente en proyectos de ciencias.

El proyecto Escuelas Tándem ha dado un impulso a la escuela para transformarse e innovar a través de la ciencia. Durante el proyecto la escuela ha hecho un esfuerzo para la integración y consolidación de estos cambios que están incluidos en la Programación General de Centro y se han establecido como línea de escuela.

El Tándem Escuela Mn. Joan Batlle fue galardonada con el segundo galardón del Premio Ensenyament Cercle d’Economia 2019.