Perfil del candidat/a

 • Alumnat de 1r o 2n de Batxillerat en la modalitat de Ciències i/o Tecnologia durant el curs 2021-2022. 
 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.
 • Bon expedient acadèmic, que ha d'anar acompanyat de motivació, interès i curiositat per l'àmbit de la salut i la medicina.
 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
 • Il·lusió per participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa.

Procés d’inscripció

 • Tot el procés d’inscripció és online, a través de la pàgina web del programa. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través de correu electrònic. 
 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:
  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal de l’estudiant.
  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a. 
  • La recomanació confidencial online del professor/a de ciències, matemàtiques o tecnologia de l’estudiant.
  • La recomanació confidencial online del tutor/a de l’estudiant, el cap d’estudis o el director/a del centre. 
 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.
 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’admissió directa al programa Joves per la Medicina. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés d’avaluació abans de l’adjudicació de la plaça.

Procés d’avaluació

Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació aportada en cada candidatura, que inclou:

 • Respostes de l’estudiant a les preguntes del formulari d’inscripció, on s’inclou la carta de motivació.
 • Les recomanacions per part dels o les docents.
 • Expedient acadèmic
 • L'interès i les ganes de participar.

L’avaluació del perfil dels candidats i candidates la farà un tribunal de selecció intern de la Fundació Catalunya La Pedrera un cop tancat el període d'inscripcions.

La selecció es comunicarà el 29 d'octubre del 2021.

El total d’estudiants seleccionats/des entre totes les candidatures presentades per participar al programa Joves per la Medicina és de 150.

Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Cost del programa

Un cop seleccionat/da per participar al programa, cada estudiant farà l’aportació de l’import de 780€ en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça.

La participació al programa Joves per la Medicina inclou: 

 • Formació dels estudiants per part dels professionals experts/es en diferents especialitats mèdiques que participen al programa.
 • Material didàctic.
 • Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

El primer pagament s’haurà de dur a terme abans del 15 de novembre de 2021. Els candidats/tes que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos/es del programa.

El pagament de la quota es fraccionarà en dos pagaments, el primer del 60% del total (468€) i el segon corresponent al 40% restant (312€). El primer pagament s’haurà de fer efectiu des del 29 d’octubre fins el 15 de novembre del 2021 per confirmar la plaça del/la estudiant. El segon pagament s'haurà de fer efectiu del 10 al 19 de gener del 2022.

Condicions de pagament

 • Un cop seleccionat/da per al programa, cada estudiant haurà d’efectuar el primer pagament de 468€ (60% del cost total) en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça.
 • Aquest primer pagament s’haurà de fer efectiu abans del 15 de novembre 2021,  un cop conclosa la selecció de candidatures. Els i les candidats/es que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

 

 • El segon pagament serà de 312€ (40% restant del cost total) i s’haurà de fer efectiu abans del 19 de gener del 2022. Els i les candidats/es que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

La quota d’inscripció del programa Joves per la Medicina inclou: material utilitzat en cadascuna de les sessions del curs, activitats programades, remuneració dels investigadors i personal docent, i assegurança d'accidents i de responsabilitat civil. La quota d’inscripció no inclou el transport des de i a les institucions on es duran a terme cada sessió del programa.

Pla de Beques

El programa Joves per la medicina basa el procés d’avaluació i selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als i les joves i, per això, s’estudiarà la concessió de beques als candidats/es que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres a scienceacademy@fcatalunyalapedrera.com un cop la vostra candidatura hagi estat seleccionada i abans de finalitzar el període per al pagament de confirmació de plaça.

Un cop sol·licitada la beca, no caldrà fet cap pagament fins a la resolució d’aquesta.

Més informació

 

Política de baixes i cancel·lació

Baixa del programa a petició del participant

En el cas que el participant es doni de baixa del programa voluntàriament, sense causa justificada, la Fundació Catalunya La Pedrera no retornarà l’import dels pagaments  efectuats.

Només en els casos en que el participant al·legui que la cancel·lació sigui deguda a motius personals suficientment justificats, o en aquells casos no previstos en aquesta normativa, la Fundació Catalunya La Pedrera podrà sol·licitar documentació acreditativa al participant i cada situació s’estudiarà individualment. La decisió de la Fundació Catalunya la Pedrera serà inapel·lable.

Com a norma general, la Fundació es reserva el dret de modificar, unilateralment i per motius justificats, qualsevol aspecte que afecti les sessions dels programes formatius, sense que això generi cap dret a devolució dels imports abonats pel participant o els seus tutors.

Cancel·lació total del programa per part de la Fundació Catalunya La Pedrera

En el cas que la Fundació Catalunya La Pedrera, per causes internes, hagués de cancel·lar definitivament i totalment el programa un cop ja s’ha realitzat el pagament, i sempre i quan el programa no pugui ser realitzat en un altre format, lloc o dates diferents, es procedirà a realitzar la devolució del 100% del imports abonats fins el moment de la cancel·lació. La devolució d’aquests imports serà realitzada pel mateix mètode que hagi estat utilitzat per al pagament.

Cancel·lació total del programa per causes de força major o situacions no imputables ni al participant ni a la Fundació Catalunya La Pedrera

Per força major s’entén qualsevol situació o esdeveniment imprevisible, inevitable i irresistible aliè a la voluntat de les parts (p.e. guerra, revolució, accions terroristes, tancament de fronteres, epidèmies, catàstrofes naturals, etc.). Si La Fundació Catalunya la Pedrera es troba davant d’una situació de força major que afecti el desenvolupament o continuïtat del programa, es notificarà de manera immediata tots els afectats, especificant la naturalesa, els efectes, la duració de la situació, si és possible, i les mesures que prendrà per fer front a la situació de força major.

Si la cancel·lació total és deguda a la situació sanitària i a les restriccions o normativa vigent en el moment derivada de la situació de pandèmia a causa de la COVID-19, la Fundació retornarà els imports pagats, amb l’excepció de la quantitat del 10% del cost total del programa corresponent a les despeses de gestió i organització.